สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

     พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การยกระดับมาตรฐานหลักสูตรนายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน ตามมาตรฐาน EASA”
ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเดอะ ลอฟท์ ซีไซด์ ศรีราชา (The Loft Seaside Sriracha) จังหวัดชลบุรี

 

     การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นโดยกองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาและจัดทำรายละเอียดของหลักสูตรประกาศนียบัตรนายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ (Certificate of Aircraft Maintenance Engineer License – Aeroplanes Turbine) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ สกอ., CAAT, ICAO, EASA Part-66 B1.1 และ EASA Part-147 เช่น กำหนดชั่วโมงการสอนในแต่ละหัวข้อ, การวางแผนจัดทำ Student’s Practical Logbook and Training Records สำหรับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ และวางแผนการจัดซื้ออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่างๆ ให้สอดคล้องและเพียงพอกับความต้องการในหลักสูตร อีกต่อไป

 

Aircraft Maintenance Training Division, CATC, Holds a Workshop to Raise Standard of the Curriculum.

 

 

        CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN. Presided over a workshop “Raising the Standard of Aircraft Maintenance Engineer License Course according to EASA”. Mr. Viroj Noywilai, Director of Aircraft Maintenance Training Division, ground training lecturers, aircraft engineer and staff worked as a team to develop and design course details for Certificate of Aircraft Maintenance Engineer License- Aeroplanes Turbine course to comply with the standards of Office of the Higher Education Commission, CAAT, ICAO, EASA Part-66 B1.1 and EASA Part-147. Course details included teaching hours for each topic, preparing student’s practical logbook and training records for practical training and procuring adequate equipment and furniture for the course. The workshop was held between February 24-25, 2018 at the Lift Seaside Sriracha, Chon Buri.

 

***************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง