สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

     เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-16.00 น. กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การให้ความรู้ในการกำหนดหัวข้อใบงานและการจัดทำใบงานในหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน ตามมาตรฐาน EASA” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมี พลเรือเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือนให้เกียรติเป็นประธาน และ ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการให้เกียรติเป็นรองประธาน รวมทั้งมีคณาจารย์และบุคลากรจากกองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์ (กอค.) กองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน (กอท.) และตัวแทนจากสำนักงานประกันคุณภาพการฝึกอบรมด้านการบิน (สคอ.) เข้าร่วมการสัมมนาฯ ในครั้งนี้

  การสัมมนาฯ ดังกล่าวเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและการฝึกอบรมช่างอากาศยานของสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ (ต่อเนื่องปีที่ 2) ตามตัวชี้วัดที่ 2.2 การจัดตั้งศูนย์ฝึก EASA Part-147 ตามมาตรฐาน EASA มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรของ สบพ. ในการกำหนดหัวข้อใบงานและวิธีการจัดทำใบงาน ตามมาตรฐาน EASA เกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำรายละเอียดการฝึกอบรมภาคปฏิบัติในหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน ตามมาตรฐาน EASA สามารถสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาและระดับการฝึกอบรมในหลักสูตร ใบงานที่ใช้ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ประกอบการฝึกอบรม ร่วมกันกำหนดรายการความรู้และทักษะอันพึงประสงค์ กำหนดสมรรถนะและทบทวนหัวข้อใบงาน (Task and Competence List) ของแต่ละหัวข้อในรายวิชาภาคปฏิบัติของหลักสูตรฯ โดยจะมีการทำ Workshop ต่อเนื่องในวันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 อีกด้วย

 

Maintenance Training Division, CATC Organizes Workshop on Preparation of Task and Competence List for Ground Mechanic Course in Compliance with EASA Standard.

 

       On Saturday, July 2019, from 09.00-16.00, Maintenance Training Division, CATC Organizes Workshop on Preparation of Task and Competence List for Ground Mechanic Course in Compliance with EASA Standard at Rama Gardens Hotel, Bangkok. The course was presided over by CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN and Dr. Waraporn Temkaew, Vice President of Academic Affairs. Also in attendance were instructors and staff from Maintenance Training Division, Avionics Training Division and representatives from the Office of Aviation Quality Assurance Training.

       The workshop was one of the activities in the project to improve the safety standards and training of aircraft technicians of CATC (year 2) according to the indicator 2.2, Establishing of a training center, EASA Part-147. It aimed to enhance knowledge of CATC staff in preparing task and competence list according to the EASA standard, build knowledge and understanding in the process of creating a detailed practical training in ground engineer course according to EASA standard, create a link between the content and the level of training in the curriculum, work sheets and equipment for training, set the list of knowledge and desirable skills, define the competency and review task and competence list of each topic in the courses. The workshop will be held on Saturday 27 and Sunday 28 July 2019.

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง