สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

          นายวิโรจน์ น้อยวิไล ผู้อำนวยการกองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธาน  ในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ โดยมีคณาจารย์ และพนักงาน เข้าร่วมสัมมนา เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ  สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้คณะทำงาน ร่วมกันกำหนดสมรรถนะและหัวข้อใบงาน (Task and Competence List) ของแต่ละหัวข้อในรายวิชาภาคปฏิบัติของหลักสูตรประกาศนียบัตรนายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน (B1.1) พิจารณาแบบฟอร์มใบงาน (Job Card Template) และกำหนดวิธีการเขียนใบงาน สาธิตการเขียนใบงานจากแบบฟอร์ม พร้อมทั้งมอบหมายความรับผิดชอบในการจัดทำใบงาน ก่อนจัดทำแผนจัดซื้อครุภัณฑ์/อุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม ต่อไป

 

 

CATC Organizes 2nd Workshop on the Preparation of Task and Competence List for Practical Session in Compliance with EA

 

        Mr. Virojana Noyvilai, Director, Maintenance Training Division presided over the workshop attended by ground training instructors, aircraft engineers, aircraft instrument mechanics and staff in Maintenance Training Division. The workshop was held on Saturday, 21 April, 2018, from 08:30 to 17:00 at Executive 1 room, Rama Gardens Hotel in order to develop task and competence list for each topic for practical sessions in the Aircraft Maintenance Engineer Certificate Program. (B1.1), job card template and to demonstrate how to prepare task card and who would be responsible for its preparation before making a purchase plan for training equipment.

 

 

***************************************