สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

       พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน และคณะผู้ทำงาน ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือร่างหลักสูตรนักบินอากาศยานไร้คนขับ ระหว่าง สถาบันการบินพลเรือน สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์กรมหาชน) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยมีนางศนิตรา ภารพบ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงการและประสานความร่วมมือปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการร่างหลักสูตรนักบินภายนอกอากาศยานไร้คนขับ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการ เพื่อบูรณาการจัดทำร่างหลักสูตรกฎหมายและมาตรฐานบุคลากรด้านอากาศยานไร้คนขับของประเทศที่ได้รับการยอมรับ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 3 มกราคม 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์กรมหาชน)

 

 

 

CATC Attends Meeting to Consider the Draft Memorandum of Cooperation on Unmanned Aircraft Course between DTI, CATC, CAAT and TPQI.

 

 

       On Thursday, January 3, 2019 at the Defense Technology Institute (Public Organization), CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN and the working group attended the meeting to consider the draft memorandum of cooperation on unmanned aircraft course between Civil Aviation Training Center, Defense Technology Institute (Public Organization), Civil Aviation Authority of Thailand and Professional Qualifications Institute (Public Organization). Mrs. Sanittra Parapob, Director of the Project Development and Coordination acted as the Chairman of the unmanned aircraft course Committee. The purpose of this meeting was to exchange and apply academic knowledge to integrate the draft law and standards on the unmanned aircraft.

 

 

***********************************************

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง