สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. ร่วมกับ Drone Academy จัดโครงการ สัมมนา “แนะแนวอาชีพด้าน Drone และ VR/AR สำหรับบุคลากรธุรกิจการบิน”

CATC in Collaboration with the Drone Academy Holds the Seminar Project, “Introducing of Professions for Aviation Business Personnel in the Aspects of Drone and VR/AR”.

 

  สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) นำโดย นางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ร่วมจัดกิจกรรมสัมมนาโครงการ “แนะแนวอาชีพด้าน Drone และ VR/AR สำหรับบุคลากรธุรกิจการบิน” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สบพ. กับ Drone Academy Thailand (DAT) โดยได้รับเกียรติจาก นายจรรยาวรรธน์ ชาติอนุลักษณ์ ผู้อำนวยการ Drone Academy Thailand (DAT) เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “แนะแนวอาชีพด้าน Drone และ VR/AR สำหรับบุคลากรธุรกิจการบิน” เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

       สำหรับวัตถุประสงค์หลักในการจัดสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการให้ความรู้ และแนะแนวอาชีพด้าน Drone และ VR/AR ให้กับผู้ที่ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการบิน อาทิ เช่น นักบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน วิศวกรด้านการบิน รวมทั้งผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมจากส่วนต่างๆ ได้แก่ ทีม Drone จิตอาสาดับไฟป่า ผู้สนใจ Drone จากตลาดสี่มุมเมืองในส่วน Drone เพื่อการเกษตร ศิษย์เก่า สบพ. จากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เจ้าหน้าที่จากไทยแอร์ เอเชีย ครูวิชาภาคพื้นและนักพัฒนาหลักสูตร สบพ. รวมถึงผู้ที่สนใจอื่นๆเข้าร่วมสัมมนาในวันนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ สบพ. ให้การสนับสนุนในฐานะหน่วยงานหลักของประเทศในการผลิตและพัฒนาบุคลากรการบิน ซึ่ง สบพ. ได้มีการหารือเกี่ยวกับแนวทางร่วมมือกับ Drone Academy Thailand (DAT) เพื่อจัดทำหลักสูตรเกี่ยวกับ Drone ตามมาตรฐานของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ต่อไป 

 

       The Civil Aviation Training Center (CATC) led by Miss Varintorn Liamnak, Director of Aviation Business Research and Development Bureau, together with the CATC executives and staff, held the seminar project, “Introducing of Professions for Aviation Business Personnel in the Aspects of Drone and VR/AR”. The aforementioned project was initiated under the cooperation between the CATC and Drone Academy Thailand (DAT). On the occasion, Mr. Chanyawat Chadanulak, Director of the Drone Academy Thailand (DAT), was honored to be the speaker who gave a talk on the topic, “Introducing of Professions for Aviation Business Personnel in the Aspects of Drone and VR/AR”, on December 19, 2020, at the CATC, Bangkok.      

 

           The main objectives of the seminar were to disseminate knowledge and introduce professions to aviation business personnel, such as pilots, air hostesses and stewards, aviation engineers and people who were interested in professions in the aviation industry, in the aspects of drone and VR/AR. Knowledge could be extended and developed into practice. People who were interested in the seminar came from various sectors, such as the Drone Team, firefighting volunteers, people who were interested in Drone from Simummuang Market (Drone for agriculture), CATC alumni from the Aeronautical Radio of Thailand Limited, officers from ThaiAir Asia Company Limited, ground instructors, CATC curriculum and program developers and other people who attended the seminar. The aforementioned seminar was one of the projects supported by the CATC which was the country’s main institute is producing and developing aviation personnel. The CATC made discussions about the cooperation with the Drone Academy Thailand (DAT) in order to prepare courses and study programs regarding to Drone that complied with the standards of the Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT).        

                                                                              

                                                                                  ********************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง