สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN
feature_post

เอกสารประกอบการรายงานตัว สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา(ตัวจริง)
 

1. เอกสารรายการตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน

  รายการตรวจสอบหลักฐานและการชำระเงิน หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต AVM ปกติ
  รายการตรวจสอบหลักฐานและการชำระเงิน หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต AVM ต่อเนื่อง
  รายการตรวจสอบหลักฐานและการชำระเงิน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต AEE
  รายการตรวจสอบหลักฐานและการชำระเงิน หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชานายช่างบำรุงอากาศยาน AMEL
  รายการตรวจสอบหลักฐานและการชำระเงิน หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องวัดประกอบการบิน,หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องสื่อสารการบิน CM,AI
  2. ใบแจ้งการชำระเงิน Teller Payment
 

3. หนังสือสัญญาให้คำรับรองในการฝึกอบรม

 
เอกสารประกอบการรายงานตัว สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา(ตัวสำรอง)
 

1. เอกสารรายการตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน

  รายการตรวจสอบหลักฐานและการชำระเงิน หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต AVM ปกติ
  รายการตรวจสอบหลักฐานและการชำระเงิน หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต AVM ต่อเนื่อง
  รายการตรวจสอบหลักฐานและการชำระเงิน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต AEE
  2. ใบแจ้งการชำระเงิน Teller Payment
 

3. หนังสือสัญญาให้คำรับรองในการฝึกอบรม

              หมายเหตุ :  ผู้ มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา (ลำดับสำรอง) จะต้องดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานคุณวุฒิการศึกษา ที่แผนกทะเบียนและวัดผล สถาบันการบินพลเรือน ในระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2555 ก่อนจะชำระเงินในระบบ Teller Payment

บทความที่เกี่ยวข้อง