สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN

       ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การนำมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 สู่การปฏิบัติ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์นำส่งข้อมูลสื่อดิจิทัลเกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เช่น URL Website / Feacbook คลิปวีดิทัศน์ เป็นต้น เพื่อเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นการเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่สื่อดิจิทัลนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในวงกว้าง

แบบฟอร์มส่งข้อมูลสื่อดิจิทัลนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เป็นตัวอย่างที่ดี

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561.pdf