สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

       สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Dek-D’S TCAS Fair เพื่อประชาสัมพันธ์ และแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านภาคพื้นและภาคอากาศ รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาของสถาบันการบินพลเรือน ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้สนใจใช้เป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทค บางนา

 

       The Civil Aviation Training Center (CATC) held an exhibition in the Dek-D’s TCAS Fair in order to do a press release and introduce the CATC’s ground training programs and air training programs. The CATC also provided information on the CATC’s student application process, aimed for high school students and individuals who were interested in. The CATC’s programs could be considered as guidelines to further studies in the undergraduate level. The CATC exhibition was held on October 5, 2019, at Bangkok International Trade and Exhibition Center (BITEC), Bang Na.   

 

 

 

***********************************************