สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

 

           สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ร่วมจัดนิทรรศการงาน Dek-D’S TCAS Fair เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านภาคพื้นและภาคอากาศ รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาของสถาบันการบินพลเรือน ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้สนใจใช้เป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา อีกทั้งร่วมประชาสัมพันธ์ “ โครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 10 “ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สบพ. กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นโครงการที่แสดงความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม (CSR) ของ สบพ. ภายใต้การแข่งขันเขียนเรียงความในหัวข้อ “เด็กไทยหัวใจติดปีก” สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสนใจ และมีความใฝ่ฝันจะทำงานด้านอุตสาหกรรมการบินทุกประเภท ได้รับความรู้พื้นฐานด้าน การบิน ทักษะ ความเข้าใจ สร้างประสบการณ์ตรงให้แก่เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือก รวมทั้งแนะแนวอาชีพต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งการเผยแพร่หลักสูตรทางด้านการบินในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทค บางนา

           

CATC organized “Dek-D’S TCAS Fair”

 

          CATC organized “Dek-D’S TCAS Fair” to promote and introduce courses in the field of air and ground. It also provided information on the admissions criteria of CATC to high school students and those who were interested in higher education and the “10th สานฝันการบิน project, which was a cooperation between CATC and PTT Public Company Limited, a CSR project of CATC. Interested students could submit an essay under the topic “เด็กไทยหัวใจติดปีก” and could participate in the program. It was designed to provide opportunities for interested high school students to would like to work in all types of aviation industry to receive basic knowledge of aviation, skills, direct experience including career guidance in the aviation industry. The fair took place on May 5, 2018 at Bangkok International Trade & Exhibition Center, Bangna (BITEC)

 

 

***************************************