สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

 

            สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Dek-D’s Admission & Ent 4.0 Fair เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านภาคพื้นและภาคอากาศของสถาบันการบินพลเรือน ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้สนใจใช้เป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. – 19:00 น. ณ อาคาร EH106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทค บางนา

 

 

   
   

 

  ************************************************