สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN
feature_post

       ในปี 2561 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้มีการพัฒนาการบริการ ออกหนังสือรับรองนิติบุคคลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Certificate File) ทั้งนี้ผู้รับไฟล์หนังสือรับรองฯ สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือรับรองฯ ผ่านทาง (1) QR-Code (2) Ref. (3) ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองนิติบุคคลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Certificate File)

       ->ตรวจสอบหนังสือรับรองนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ https://eservice.dbd.go.th/e-service-inquiry/certificate_validate.jsf

บทความที่เกี่ยวข้อง