ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ โครงการพัฒนาครูวิชาภาคพื้น และครูการบิน (ประกาศ ณ 13 ส.ค. 2558)