สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

ช่องทางติดต่อสำหรับนักศึกษา

ช่องทางการติดต่อหน่วยงานภายในสถาบันการบินพลเรือน สำหรับงานบริการนักศึกษาช่วงสถานการณ์ COVID-19

รองผู้ว่าการ ฝ่ายวิชาการ

โทรศัพท์  : 0 2272 5741 ต่อ 3001
E-mail : pansak@wordpressthai.org

กองวิชาวิศวกรรมการบิน

โทรศัพท์  : 0 2272 5741 ต่อ 3101
E-mail : usa@wordpressthai.org

กองวิชาภาษาอังกฤษและสนับสนุนการบิน

โทรศัพท์  : 0 2617 7115
E-mail : lptc@wordpressthai.org

กองวิชาบริหารการบิน

โทรศัพท์  : 0 2272 5741 ต่อ 3301
E-mail : pansak@wordpressthai.org

กองวิชาบริการการจราจรทางอากาศ

โทรศัพท์  : 0 2272 5741 ต่อ 3401
E-mail : pansak@wordpressthai.org

กองวิชาช่างอากาศยาน

โทรศัพท์  : 0 2272 5741 ต่อ 3501
E-mail : wirojana@wordpressthai.org

ศูนย์การจัดการมหาบัณฑิตด้านการบิน

โทรศัพท์  : 0 2272 5741 ต่อ 3361
E-mail : Thanyarat@wordpressthai.org

ศูนย์พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรมด้านการบิน

โทรศัพท์  : 0 2272 6150
E-mail : iTrain@wordpressthai.org

แผนกทะเบียนและวัดผล

โทรศัพท์  : 0 2272 5741 ต่อ 3621
E-mail : registrar@wordpressthai.org

แผนกมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

โทรศัพท์  : 0 2272 5741 ต่อ 3610
E-mail : asdcatc@gmail.com

แผนกกิจการนักศึกษา

โทรศัพท์  : 0 2272 5741 ต่อ 3640
E-mail : araya@wordpressthai.org

แผนกบริการการศึกษา

โทรศัพท์  : 0 2272 5834
E-mail : kampolthaicatc@gmail.com

งานให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา

โทรศัพท์  : 0 2272 5741 ต่อ 3640
E-mail : nattapong@wordpressthai.org

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

โทรศัพท์  : 0 2272 5741 ต่อ 3640
E-mail : affairs.catc@gmail.com

งานด้านการเงิน

โทรศัพท์  : 0 2272 5741 ต่อ 2310
E-mail : finance_catc@hotmail.com

สำนักดิจิทัลการบิน

โทรศัพท์  : 0 2272 5860 ต่อ 3401
E-mail : support@wordpressthai.org