สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. จัดอบรมหลักสูตร Civil Aviation Requirement Laws and Regulation for Aircraft Maintenance Course รุ่นที่ 1

CATC Holds the Civil Aviation Requirement Laws and Regulationsfor Aircraft Maintenance Course, Class 1.

 

        วันที่ 26 กันยายน 2563 นางสาวภัคณัฏฐ์   มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทน ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตร Civil Aviation Requirement Laws and Regulation for Aircraft Maintenance Course รุ่นที่ 1 ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2563 สำหรับหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรตามโครงการภายใต้การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร เพิ่มทักษะ สร้างเสริมประสบการณ์ และพัฒนาวิชาชีพในสาขาวิชาช่างอากาศยาน หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบิน ให้มีความรู้ ความสามารถและมีศักยภาพด้าน Laws and Regulations มากยิ่งขึ้น สามารถนำความรู้มาช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เข้าอบรม ตลอดจนพัฒนาวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบินต่อไป

  ในโอกาสนี้ นายมนตรี มนต์ไชยะ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการบิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Civil Aviation Requirement Laws and Regulation for Aircraft Maintenance Course รุ่นที่ 1 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 25 คน แบ่งเป็น วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จำนวน 8 คน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จำนวน 10 คน วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น จำนวน  2 คน และวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จำนวน 5 คน  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

      On September 26, 2020, Miss Pukkanut Makchouy, Vice President for Administrative Affairs and Acting President of CATC, presided over the opening ceremony for the Civil Aviation Requirement Laws and Regulations for Aircraft Maintenance Course, Class 1. The Course was held from September 26 – 27, 2020. It was the Course which complied with the Project under the Memorandum of Understanding (MOU) between CATC and Office of Vocational Education Commission (VEC), signed on September 21, 2017. The objectives of the Course were to build up cooperation in personnel development, enhance skills, create experiences and develop professional skills in aircraft maintenance or relevant aviation subjects. Personnel would gain more knowledge, skills and competencies in aviation laws and regulations. Knowledge could be used in supporting operations according to duties and responsibilities of the participants in the Course. Furthermore, knowledge could be used in developing and improving relevant professions in aviation.       

 

       On the occasion, Mr. Montree Monchaiya, an expert in aviation engineering from CAAT, presided over the Certificate Awarding Ceremony held for personnel who completed the Civil Aviation Requirement Laws and Regulation for Aircraft Maintenance Course, Class 1. There were 25 participants in total in the Course, comprising of 8 participants from Samutprakarn Technical College, 10 participants from Ubon Ratchatani Technical College, 2 participants from Khon Kaen Industrial and Community Education College, and 5 participants from Donmueang Technical College. The aforementioned Certificate Awarding Ceremony was held on September 27, 2020, at CATC, Bangkok.               

 

*********************************************** 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง