ขอส่งข้อมูลประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน