สถาบันการบินพลเรือนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับสถาบัน จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)