เอกสารปรับปรุงใบสมัครการทดสอบภาคปฏิบัติของผู้ขอมีใบอนุญาตฯกับอากาศยานเฉพาะแบบ (Certificate Type Rating)