สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

   สถาบันการบินพลเรือน สำนักงานดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างหลักสูตรประกาศนียบัตรช่างซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์บริการภาคพื้น Certificate Program in Ground Support Equipment Maintenance ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อรายงานและสรุปผลการจัดทำร่างหลักสูตร

 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 ณ ห้อง 1522 อาคาร 15 สถาบันการบินพลเรือน นายยศนันท์ ก่อสกุลพานิช รักษาการ หน. สอต. พร้อมด้วยนักพัฒนาหลักสูตรด้านการบิน และครูวิชาภาคพื้นในสังกัด สอต. ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย

 

 1.ดร.นปภา ภทรกมลพงษ์ ผู้อำนวยการกองวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน สถาบันการบินพลเรือน

 2. ร.ท. ก้องเกียรติ ดำรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและฝึกอบรมบุคลากร บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน

 3.คุณ ทนงชาย เจษฎารักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมบำรุงอุปกรณ์บริการภาคพื้น บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน

 4.คุณ วิกรณ์ รุจิวัชรโอฬาร ผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมบำรุงอุปกรณ์บริการภาคพื้น บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน

 5.Mr. Kevin Robins, Director of Ground Services Equipment, บริษัท Bangkok Flight Services (BFS)

6.คุณ ชัญญา พุ่มจันทร์ Maintenance Director บริษัท Bangkok Flight Services (BFS)

7.คุณ บุญโสม พวงแก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท แบ๊กส์บริการภาคพื้น จำกัด

8.คุณ นิโรธ อัมระรงค์ Director of Maintenance บริษัท แบ๊กส์บริการภาคพื้น จำกัด

9.คุณ ศุภเกียรติ มาศศิลป์ Assistance Manager to MD บริษัท แบ๊กส์บริการภาคพื้น จำกัด

10.อาจารย์อาคม จดแตง หัวหน้าศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบิน สถาบันการบินพลเรือน

11.นางสาวปริดา อินชนบท ตัวแทนจากแผนกมาตรฐานการศึกษา สถาบันการบินพลเรือน

   โดยได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นและตรวจร่างเนื้อหาฉบับแก้ไขล่าสุดให้แก่หลักสูตรประกาศนียบัตรช่างซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์บริการภาคพื้น Certificate Program in Ground Support Equipment Maintenance เพื่อให้ร่างหลักสูตรมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมทั้งจะใช้เป็นต้นแบบเพื่อยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานในสาขาวิชาชีพด้านการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์บริการภาคพื้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทยจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เพื่อให้สามารถก้าวไปสู่ความเป็นมาตรฐานในระดับนานาชาติ รวมทั้งช่วยยกระดับขีดความสามารถของแรงงานไทย รองรับการขยายตัวของอุตสากรรมการบินของประเทศไทยและของโลกต่อไป

 

     CATC and ASTC holds a committee meeting to prepare a draft Certificate Program in Ground Support Equipment Maintenance with experts from various departments, to report and summarize the course draft.

     On Monday, September 16, 2019, room 1522, building 15, Mr. Yossanan Korsakulpanich, acting head of ASTC along with the aviation course developer, ground instructors, experts from various departments including

 

1.Dr. Napapa Patarakamonpong, Director of Aviation Technical English Division, CATC

2.Lt.Kongkiat Damruk, Director of Administration and Personnel Training Division, THAI

3.Mr.Tanongchai Jesadarak, ground equipment maintenance, THAI

4.Mr.Wikorn Rujiwacharaolan, ground equipment maintenance, THAI

5.Mr. Kevin Robins, Director of Ground Services Equipment, Bangkok Flight Services (BFS)

6.Ms.Chanya Pumchan, Maintenance Director, Bangkok Flight Services (BFS)

7.Ms.Bunsom Puangkaew, Managing Director, BAGS

8.Mr.Nirote Ummarong, Director of Maintenance, BAGS

9.Mr.Supakiat Matsin, Assistance Manager to MD, BAGS

10.Aj. Akhom Jodtang, head of Aviation Human Resources Development Center, CATC

11.Ms. Prida Inchonnabot, representative from the Education Standards Department, CATC

 

      They brainstormed and examined the latest revised draft for the Certificate Program in Ground Support Equipment Maintenance certification in order to make it more accurate and complete. It will also be used as a prototype to apply for certification from the Civil Aviation Authority of Thailand in the field of professional maintenance for ground equipment for the first time in Thailand in order to be able to advance to international standards and to upgrade the capability of Thai workers Supporting the expansion of aviation industry in Thailand and the world.

***********************************************

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง