สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

     ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้ความซับซ้อนของปัญหาทางจิตใจมีมากขึ้น ซึ่งนักศึกษามักจะมีความเครียดและวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ นำไปสู่ภาวะความผิดปกติทางด้านจิตใจ เพื่อเป็นการช่วยลดปัญหาการเกิดภาวะความผิดปกติทางสุขภาพจิตของนักศึกษา และช่วยให้นักศึกษาเข้าใจปัญหาและความต้องการของตนเอง แผนกกิจการนักศึกษามีความยินดี ให้บริการแนะแนวให้คำปรึกษาในแก่นักศึกษาแบบรายบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  •  ให้บริการแนะแนวให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่นักศึกษาแบบรายบุคคล
  •  สร้างเป้าหมายในชีวิตและอาชีพ
  •  คลี่คลายประเด็นปัญหาในใจ
  •  ปรับตัวและรับมือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้อย่างมีความสุข
  •  เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

 หมายเหตุ : การบริการแนะแนวให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคล

      แผนกกิจการนักศึกษา ให้บริการแก่นักศึกษา สัปดาห์ละ ๓ วัน

วันจันทร์ เวลาให้บริการแนะแนวให้คำปรึกษา ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.

วันอังคาร เวลาให้บริการแนะแนวให้คำปรึกษา ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.

วันพฤหัสบดี เวลาให้บริการแนะแนวให้คำปรึกษา ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.

      โดยนักศึกษาสามารถสอบถามลักษณะและขอบเขตของการให้บริการแนะแนวให้คำปรึกษา ได้ที่แผนกกิจการนักศึกษา สถาบันการบินพลเรือน เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๒๗๒๕๗๔๑ ต่อ ๒๖๘ หรือ อีเมล์ ได้ตามวันและเวลาทำการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.)