สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

           พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานกล่าวเปิด การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้และการกำหนดองค์ความรู้ที่สำคัญขององค์กร ซึ่งจัดขึ้นให้กับบุคลากรของ สบพ. กทม.วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ หลักการ แนวคิด ขั้นตอนการจัดการความรู้ และการกำหนดองค์ความรู้ที่สำคัญของ สบพ. ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กร โดย อ.สุประภาดา โชติมณี วิทยากรที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นโดยสำนักงานทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 7 และ 11 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุม 2 สบพ. กรุงเทพฯ

         

          RAdm. Piya Atmungkun, RTN, President of Civil Aviation Training Center, made an opening remark for the Knowledge Management and Essential Knowledge Determination in the Organization Workshop. The Workshop was arranged for CATC personnel in Bangkok and its objectives were to create better understanding in CATC’s knowledge management principles, concepts and steps, and CATC’s essential knowledge determination. The knowledge gained from the Workshop can be used and applied in the knowledge management operations which meet with the organizational contexts. The Workshop was lectured by Ms. Suprapada Chotmanee, Instructor and Knowledge Management Consultant, Thailand Productivity Institute. The Workshop was held by the Office of Human Resources from October 7 and October 11, 2019, at Auditorium 2, CATC Bangkok.