ประกาศ สบพ. เรื่องมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) กรณียกเลิกการสอบภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562 พ.ศ. 2563