สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. จัดการสัมมนาเรื่อง “พฤติกรรมการข่มขู่คุกคาม Bullying”  

CATC Holds the Seminar on “Threatening Behavior, Bullying”.

 

          แผนกกิจการนักศึกษา สถาบันการบินพลเรือน จัดการสัมมนาเรื่อง “พฤติกรรมการข่มขู่คุกคาม Bullying” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทางสุขภาพจิตสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยได้รับเกียรติจาก น.ท.เดช นวลตา นักจิตวิทยาคลินิก และร.ต.ณัฐวุฒิ ชายชุม นักจิตวิทยาคลินิก จากสถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

             Student Affairs Department, CATC, held the seminar on “Threatening Behavior, Bullying”. The objective of the seminar was to disseminate knowledge on mental health, aimed for advisors. On the occasion, Wing Commander Dej Nuanta, Clinical Psychologist, and Pilot Officer Nattawut Chaichum, Clinical Psychologist, from the Institute of Aviation Medicine, RTAF, were honored as guest speakers in the seminar which was held on March 9, 2020, at CATC, Bangkok.       

 

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง