สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว

ประธานกรรมการ

ดร.นภดล วณิชวรนันท์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อยู่ระหว่างการสรรหา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พลอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวราวกูร

กรรมการ ผู้แทนกองทัพอากาศ

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์

กรรมการ ผู้แทนกระทรวงคมนาคม

นายอรรถพร เนื่องอุดม

กรรมการ ผู้แทนกรมท่าอากาศยาน

นายทินกร ชูวงศ์

กรรมการ ผู้แทนบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

เรืออากาศเอกชาตรี พงษ์ศักดิ์

กรรมการ ผู้แทน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

นาวาอากาศตรี ดร.สมชนก เทียมเทียบรัตน์

กรรมการ ผู้แทน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

นางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์

กรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง

นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย

กรรมการและเลขานุการ