สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

       กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อ “ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและฝึกอบรมช่างเอวิโอนิกส์ (B2) ของสถาบันการบินพลเรือน “ ในระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ปานเทวี รีสอร์ต จ. นครปฐม โดยมี พลเรือเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ให้เกียรติเป็นประธาน และ ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการให้เกียรติเป็นรองประธาน รวมทั้งมีคณาจารย์และบุคลากรจากกองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์ (กอค.) คณาจารย์จากกองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน ( กอท.) และตัวแทนจากสำนักงานประกันคุณภาพการฝึกอบรมด้านการบิน (สคอ.)  เข้าร่วมการสัมมนาฯ ในครั้งนี้

     การสัมมนาฯ ดังกล่าวเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและฝึกอบรมช่างเอวิโอนิกส์ (B2) ของสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพ ฯ ตามตัวชี้วัดที่ 2.2 การจัดตั้งศูนย์ฝึก EASA Part-147 ตามมาตรฐาน EASA มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดทำรายละเอียดหลักสูตร การกำหนดชั่วโมงของแต่ละหัวข้อในแต่ละรายวิชา การกำหนดหัวข้อใบงาน การจัดทำใบงาน ตามมาตรฐาน EASA พร้อมทั้งร่วมกันจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร  ใบงาน การกำหนดชั่วโมงของแต่ละหัวข้อในแต่ละรายวิชา การทำแผนการศึกษา ข้อกำหนดความปลอดภัยในการฝึกอบรมด้านการวางแผนและจัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์ประกอบการฝึกอบรมภาคปฏิบัติตามใบงาน โดยผลลัพธ์จากการสัมมนาฯในครั้งนี้ ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากกับการพัฒนาและยกระดับหลักสูตรของกองวิชาฯ และสถาบันการบินพลเรือน

 

On August 24-25, 2019, Maintenance Training Division held a workshop to “raise the standard of safety and training for avionics technicians (B2) at Pantevee Resort, Nakhon Pathom. It was presided over by CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN and Dr. Waraporn Temkaew, Vice President of Academic Affairs. Also present were instructors, staff from Maintenance Training Division, instructors from Avionics Training Division and representatives from the Office of Aviation Quality Assurance Training.

 

The workshop was one of the activities in the project to improve the safety standards and training of avionic technicians according to the indicator 2.2, “Establishing of a training center, EASA Part-147”. It aimed to enhance knowledge of participants in preparing task and competence list according to the EASA standard, build knowledge and understanding in the process of creating a detailed practical training in ground engineer course according to EASA standard, create a link between the content and the level of training in the curriculum, work sheets and equipment for training, set the list of knowledge and desirable skills, define the competency and review task and competence list of each topic in the courses.

 

 

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง