ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน ประจำปีการศึกษา 2556