สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

สบพ. จัดพิธีเปิดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยท่าอากาศยาน (Aviation Technical English for Airport Firefighters) รุ่นที่ 3

CATC Holds the Opening Ceremony of the Aviation Technical English for Airport Firefighters Course, Class 3.

 

       ดร.นปภา ภทรกมลพงษ์ ผู้อำนวยการกองวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยท่าอากาศยาน (Aviation Technical English for Airport Firefighters)  รุ่นที่ 3 สำหรับบุคลากรสังกัด กรมท่าอากาศยาน ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22 – 26 มีนาคม 2564 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 22 คน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน สบพ. กรุงเทพฯ

 

     Dr. Napapa Pataragamonepong, Director of Aviation Technical English Division, CATC, presided over the opening ceremony of the Aviation Technical English for Airport Firefighters Course, Class 3. The Course was held to train personnel from the Department of Airports, from March 22 – 26, 2021. In the Course, there were 22 attendants in total. The opening ceremony of the Course was held on March 22, 2021, at the Building of Aviation Personnel Development Center, CATC, Bangkok.    

 

********************************