สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยท่าอากาศยาน (Aviation Technical English for Airport Firefighters) รุ่นที่ 3

CATC Holds the Certificate Presenting Ceremony for the Aviation Technical English for Airport Firefighters Course, Class 3.

 

           ดร.นปภา ภทรกมลพงษ์ ผู้อำนวยการกองวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน สถาบันการบินพลเรือนเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยท่าอากาศยาน (Aviation Technical English for Airport Firefighters) รุ่นที่ 3 ซึ่งจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 22-26 มีนาคม 2564 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 22 คน เป็นบุคลากรสังกัดจาก กรมท่าอากาศยาน ในการนี้มีผู้บริหาร สบพ. ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าอบรมในพิธีดังกล่าวด้วย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน สบพ. กรุงเทพฯ

 

          สำหรับการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินของหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย ในการติดต่อสื่อสารกับนักบินหรือผู้ควบคุมอากาศยาน ตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล พร้อมนำประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งทางอากาศในระดับภูมิภาค ต่อไป

 

      Dr. Napapa Pataragamonepong, Director of Aviation Technical English Division, CATC, presided over the certificate presenting ceremony for the Aviation Technical English for Airport Firefighters Course, Class 3. The Course was held from March 22-26, 2021. There were 22 attendants in the Course. They were personnel from the Department of Airports. On the occasion, the CATC executives took an opportunity to congratulate on the attendants’ course completion in the certificate presenting ceremony, held on March 26, 2021, at the Building of Aviation Personnel Development Center, at CATC, Bangkok.   

 

     The Course’s main objective was to improve and develop competency in English usage in case of emergency. The Course would help the rescuers and firefighters to gain English communication skills and be able to communicate with pilots or aircraft controllers, according to the regulations by the Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT). The Course would also efficiently increase the English using competency of the attendants and comply with the international standards. Consequently, Thailand would be ready to become the Air Transport Hub of the Region.    

 

********************************