สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยท่าอากาศยาน (Aviation Technical English for Airport Firefighters) รุ่นที่ 2

CATC Holds the Certificate Presenting Ceremony for the Aviation Technical English for Airport Firefighters Course, Class 2.

 

          ดร.นปภา ภทรกมลพงษ์ ผู้อำนวยการกองวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยท่าอากาศยาน (Aviation Technical English for Airport Firefighters) รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 1 – 12 มีนาคม 2564 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 20 คน เป็นบุคลากรสังกัด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ในการนี้ นาวาอากาศตรี ยศ ผึ้งสีใส ผู้อำนวยการฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานดอนเมือง ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าอบรมในพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

       สำหรับการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินของหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย ในการติดต่อสื่อสารกับนักบินหรือผู้ควบคุมอากาศยาน ตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย อีกทั้งหลักสูตรดังกล่าว ยังเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สถาบันการบินพลเรือน และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการบินทั้ง 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขานิรภัยและการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน (Aviation Safety and Security) สาขาการบริหารจัดการสนามบิน (Airport Management) และสาขาการจัดการการขนส่งทางอากาศ (Air Transport management) ที่เน้นเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล พร้อมนำประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งทางอากาศในระดับภูมิภาค ต่อไป

 

    Dr. Napapa Pataragamonepong, Director of Aviation Technical English Division, CATC, presided over the certificate presenting ceremony which was held for students who completed the Aviation Technical English for Airport Firefighters Course, Class 2. The Course was held from March 1-12, 2021. There were 20 attendants in the Course that came from the Airports of Thailand Public Limited Company (AOT PLC). On the occasion, Squadron Leader Yos Puengsrisai, Director of Rescue and Fire Fighting Department of the Don Mueang International Airport, took an opportunity to congratulate on the attendants who completed the Course, on March 12, 2021, at the Rescue and Fire Fighting Department of the Don Mueang International Airport, Bangkok.  

     

    The Course’s main objectives were to develop and improve English usage competencies of firefighters and rescuers in case of emergency. The firefighters and rescuers would be able to contact and communicate with pilots or aircraft controllers according to the regulations of the Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT). Furthermore, the aforementioned Course complied with the Memorandum of Understanding (MOU) between the CATC and the AOT PLC (in the budget year of 2019 – 2021) in the aspect of aviation personnel development in 3 fields, comprising of Aviation Safety and Security, Airport Management and Air Transport Management which focused on the enhancement of the Course attendants’ competencies for efficiency which complied with the international standards. In addition, the Course attendants would be ready to drive Thailand forward to become the air transport hub at the regional level.    

 

********************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง