สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยท่าอากาศยาน (Aviation Technical English for Airport Firefighters) รุ่นที่ 1 

CATC Holds the Certificate Awarding Ceremony for Aviation Technical English for Airport Firefighters Course, Class 1.   

       ดร.นปภา ภทรกมลพงษ์ ผู้อำนวยการกองวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยท่าอากาศยาน (Aviation Technical English for Airport Firefighters) รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 14 – 25 กันยายน 2563 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 19 คน เป็นบุคลากรสังกัด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

      สำหรับการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินของหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย ในการติดต่อสื่อสารกับนักบินหรือผู้ควบคุมอากาศยาน ตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย อีกทั้งหลักสูตรดังกล่าว ยังเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สถาบันการบินพลเรือน และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการบินทั้ง 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขานิรภัยและการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน (Aviation Safety and Security) สาขาการบริหารจัดการสนามบิน (Airport Management) และสาขาการจัดการการขนส่งทางอากาศ (Air Transport management) ที่เน้นเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล พร้อมนำประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งทางอากาศในระดับภูมิภาค ต่อไป

      Dr. Napapa Pataragamonepong, Director of Aviation Technical English Division, CATC, presided over the Certificate Awarding  Ceremony for the Aviation Technical English for Airport Firefighters Course, Class 1. The aforementioned Course was held from September 14 – 25, 2020. There were 19 participants who came for training in the Course. They were from Airports of Thailand Public Limited Company (AOT). The Certificate Awarding Ceremony for Aviation Technical English for Airport Firefighters Course, Class 1, was held on September 25, 2020, at the Rescue and Firefighting Department, Suvarnabhumi Airport, Samut Prakarn Province.  

     The Course’s main objective was to develop English language competency of firefighters and rescuers in case of emergency, so they could communicate with pilots or aircraft controllers according to the regulations of the Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT). In addition, the Course complied with the Memorandum of Understanding (MOU) between CATC and AOT PLC (Budget Year of 2019 – 2021) in the aspect of aviation personnel development in 3 fields, comprising of aviation safety and security, airport management and airport transport management. The Course also focused on enhancing competency level of participants in the Course to build up efficiency that complied with the international standards. As a result, trained personnel was ready to drive Thailand forward to become the air transport hub of the region.       

 

 

********************************************* 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง