สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

               ดร.กนก  สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Aviation Law & Regulations รุ่นที่ 6 ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 กรกฎาคม 2560  โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 16 คน เป็นทุนจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560  ณ ห้องฝึกอบรม 1 ฝพค.  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ             

 

*********************************************** 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง