สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

              ดร. วราภรณ์ เต็มแก้ว รักษาการรักษาการรองผู้ว่าฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธาน ในการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Aviation Law and Regulation รุ่นที่8 ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 25 กันยายน -5 ตุลาคม 2561 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งจำนวนทั้งสิ้น 11 คน โดยเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน คณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมตึก เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมท่าอากาศยาน ซอยงามดูพลี ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ

 

 

           CATC Holds Certificate Presentation Ceremony for Aviation Law and Regulation Course, Class 8.

           On December 19, 2018, Dr.Waraporn Temkaew, acting Vice President of Academic Affairs presided over the certificate presentation ceremony for Aviation Law and Regulation course, Class 8 held from September 25 to October 5, 2018. The class was attended by 11 participants who were staff from the Office of Search and Rescue Committee, Office of the Permanent Secretary for Transport and was held at information technology building meeting room, Department of Airports, Soi Ngamdupli, Thung Mahamek, Bangkok.

 

 

 

***********************************************