สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

 

              พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน ให้การต้อนรับ คณะ Australian Trade and Investment Commission (Austrade) นำโดย Mr. Taliessin  Reaburn, ASEAN Education Commissioner, Austrade Singapore พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากสถานทูตออสเตรเลียทั้งภาคธุรกิจและภาคการศึกษา รวมถึงผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานในวงการอุตสาหกรรมการบินทั้งภาคธุรกิจและสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ

 

          คณะ Austrade ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยเฉพาะด้านหลักสูตรการผลิตบุคลากรทางด้านการบิน และเจรจาธุรกิจร่วมกัน รวมถึงติดตามความคืบหน้าของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศ ระหว่าง สถาบันการบินพลเรือนและกองทัพเรือ ซึ่งถือเป็นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เรื่องการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Special Eastern Economics Corridor) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

 

          ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารของ สบพ. ได้นำ คณะ Austrade เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการเรียนการสอน ต่าง ๆ ภายใน สบพ. ได้แก่ ห้อง Air Traffic Control Tower Simulator แบบ 360 องศา  ห้อง Aircraft Composite Workshop และห้องปฏิบัติการอาคาร Rolls-Royce เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทางด้านการศึกษาและการดำเนินธุรกิจร่วมกัน พร้อมทั้งตอบข้อซักถามเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมการบิน และหารือแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินต่อไป

  

 

 

************************************************

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง