สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

     

          ว่าที่เรือตรี อาทิตย์ โหงอุ่ม ครูวิชาภาคพื้น เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตร Air Traffic Controller License and Rating (ATCLR) รุ่นที่ 36 และ Aerodrome Control Rating (ATCL) เป็นระยะเวลา 40 สัปดาห์ ซึ่งจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2560 – 3 สิงหาคม 2561 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งหมด 46 คน แบ่งเป็นทุนจากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 38 คน ทุนจากกองทัพเรือ จำนวน 5 คน และทุนจากประเทศกัมพูชา จำนวน 3 คน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  (ห้อง114)  อาคาร 1 สบพ. กรุงเทพฯ

 

***********************************************

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง