สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

         ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอให้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อนำไปใช้ประกอบกับการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในการนี้ทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอให้เผยแพร่สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้
         1. โดนรื้อถอนบ้านครับ
         2. ถูกเลิกจ้างก่อนหมดสัญญา
         3. ขอข้อมูลข่าวสารการสอบสวนข้อเท็จจริง
         4. ข้อมูลที่ส่วให้ศาล..เปิดเผยได้หรือไม่
         5. ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยเพื่อความโปร่งใส

 อ่านบทความ…