สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. ให้การต้อนรับคณะ Association of Air Transport Engineering and Research (ATEC) ประเทศญี่ปุ่น CATC Welcomes the Delegates from Association of Air Transport Engineering and Research (ATEC), Japan.

 

           นายวิโรจน์ น้อยวิไล ผู้อำนวยการกองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์ พร้อมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ สถาบันการบินพลเรือน ให้การต้อนรับ Mr. Yoshikazu Akita, Director of Engineering Department, ATEC และ Mr. Hiroshi Kawaguchi, Manager of Engineering Depart, ATEC จากประเทศญี่ปุ่น เข้ารับฟังบรรยายการดำเนินงานของ สบพ. และหารือร่วมกันระหว่าง สบพ. และ ATEC เกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมด้านช่างอากาศยาน พร้อมเยี่ยมชมเครื่องยนต์ Rolls-Royce ห้องปฎิบัติการ NDT และห้องปฎิบัติการ Composite สืบเนื่องจากรัฐบาลญี่ปุ่นได้มีนโยบายด้านสถานภาพการพำนักแบบใหม่สำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะด้าน (Specified Skilled Worker) ซึ่งจะเปิดรับชาวต่างชาติที่เป็นแรงงานทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าทำงานในประเทศญี่ปุ่น โดยทาง ATEC ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของช่างอากาศยานที่สำเร็จการศึกษาจาก สบพ. จากสายการบินของญี่ปุ่นหลายแห่ง ดังนั้น ATEC จึงมีความประสงค์ขอทราบข้อมูลการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 200 สบพ. กรุงเทพฯ

        Mr. Virojana Noyvilai, Director of Maintenance Training Division, together with CATC executives and lecturers, welcomed Mr. Yoshikazu Akita, Director of Engineering Department, ATEC, and Mr. Hiroshi Kawaguchi, Manager of Engineering Department, ATEC, Japan. The Delegates from ATEC listened to the lecture on the CATC’s operations and made a discussion with CATC about the aircraft maintenance training course. They also saw the Rolls-Royce engine, and visited the NDT Lab, and the Aircraft Composite Workshop, since the Japanese Government had a policy, regarding the eligibility for specified skilled workers, which offered opportunities for specified and skilled foreigners to work in Japan. Due to the fact that ATEC saw the potentials of aircraft technicians, graduated from CATC, who worked for many Japanese airlines, ATEC was willing to know more about the information of the aircraft maintenance training course, on December 3, 2019, at CATC Meeting Room 200, Bangkok.   

            

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง