สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

                   วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารทรัพยากรการบิน (ARM) รุ่นที่ 1 ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2560 รวม 5 วัน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 41 คน แบ่งเป็นทุนจากกองบินตำรวจ จำนวน 40 คน และทุนจากสถาบันการบินพลเรือน จำนวน 1 คน  ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

               สำหรับหลักสูตร Aviation Resource Management (ARM) ได้ปรับปรุงพัฒนามาจากหลักสูตร  Crew Resources Management : CRM เพื่อให้มีเนื้อหาคลอบคลุมมากขึ้น เป็นหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการบริหารทรัพยากรการบิน สำหรับบุคลากรทางด้านการบินในทุกภาคส่วน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาความรู้สภาพเเวดล้อมในด้านการบิน การพัฒนาความรู้ด้านความเสี่ยง การวิเคราะห์ตนเอง และ  การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ซึ่งการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติ จากท่าน กัปตัน พิสุทธิ์ ฐิตะภาส มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมอีกด้วย

 

 *********************************************** 

  

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง