สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

           พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์  เนินทราย  ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Area Control Surveillance (ACS) รุ่นที่ 1 ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม – 4 ตุลาคม 2562 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 8 คน เป็นทุนจาก Civil Aviation Authority of Mongolia (MCAA) เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

         FS1 Pansak Nernsai, Director of Aeronautical Services Training Division, CATC, presided over the Certificate Awarding Ceremony for students who completed the Area Control Surveillance (ACS) Program, Class 1. The ACS Program Training was held from August 5 to October 4, 2019. Eight students were trained and funded by the Civil Aviation Authority of Mongolia (MCAA), on October 3, 2019, at CATC, Bangkok.

 

***********************************************