ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร Aeroplane Piston Refresher (APR) นายช่างภาคพื้นดินทบทวน รุ่นที่ 2