ประกาศรายชื่อชำระเงินค่าฝึกอบรมหลักสูตร Aeroplane Piston Refresher (APR Course) รุ่นที่ 5