สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

 

        ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน  เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Approach Control  Surveillance (APS) รุ่นที่ 70 ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน – 3 สิงหาคม 2561   โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น  16  คน  แบ่งเป็นทุนจาก Airport and Aviation Services Sri Lanka Company Limited สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา จำนวน 5 คน   ทุนจาก Civil Aviation Authority of Bangladesh (CAAB) สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ จำนวน 3 คน และทุนจาก Pakisatn Air Force จำนวน 8 คน   เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ อาคารหอประชุม 1 สบพ. กรุงเทพฯ

 

CATC Holds Certificate Presentation Ceremony of Approach Control Surveillance (APS), Class 70.

 

 

             On August 3, 2018 at Auditorium 1, CATC, Dr. Kanok Sarsitthithum, Vice President of Academic Affairs, CATC presided over the certificate presentation ceremony of Approach Control  Surveillance (APS), class 70 held between June 4-August 3, 2018. The course was attended by 16 participants. 5 were sponsored by Airport and Aviation Services Sri Lanka Company Limited, 3 by Civil Aviation Authority of Bangladesh (CAAB) and 8 by Pakistan Air Force.

 

 

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง