สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

         นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เครื่องบิน รุ่นที่ 98-104 หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เฮลิคอปเตอร์ รุ่นที่ 46-48 และหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีเฮลิคอปเตอร์ Block Course รุ่นที่ 3 รวมทั้งสิ้น 169 คน โดยมีพลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์ ประธานกรรมการ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) และพลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สบพ. พร้อมคณะผู้บริหาร สบพ. ให้การต้อนรับ และมีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติในพิธีในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

           โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบินให้กับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่อไปนี้

             – หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เครื่องบินรุ่นที่ 98-104 รวม 153 คน แบ่งเป็นทุนจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 50 คน ทุนจากบริษัทไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำกัด จำนวน 10 คน ทุนจากมหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 7 คน และทุนส่วนตัว จำนวน 86 คน

             – หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เฮลิคอปเตอร์ รุ่นที่ 46-48 รวม 15 คน แบ่งเป็นทุนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 8 คน ทุนจากกองทัพเรือ จำนวน 6 คน และทุนส่วนตัว จำนวน 1 คน

             – หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีเฮลิคอปเตอร์ Block Course รุ่นที่ 3เป็นทุนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 1 คน

           พร้อมกันนี้ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ศิษย์การบินดีเด่น และได้กล่าวแสดงความยินดีพร้อมให้โอวาทแก่นักบินผู้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อให้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ตลอดจนพัฒนาตนเองให้เป็นนักบินที่มีคุณภาพ มีวินัย และสำนึกถึงความปลอดภัยในการทำการบินเป็นสำคัญ ซึ่งนักบินใหม่ที่สำเร็จการศึกษาในวันนี้ จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคต่อไป

           สำหรับพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบิน เป็นพิธีอันทรงเกียรติที่ สบพ. จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเชิดชูเกียรติและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามารับการศึกษา ฝึกอบรมจนสำเร็จหลักสูตรการศึกษาตามมาตรฐานสากลโดยสามารถนำไปประกอบอาชีพอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติสืบไป

 

         ********************************

  

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง