สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

          ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน รุ่นที่ 108 (AP-108)

 

 

 

ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งหมด 23 คน แบ่งเป็น ทุนจาก บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด จำนวน 7 คน และทุนส่วนตัว จำนวน 16 คน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560  ณ อาคารหอประชุม 1 ชั้น 2 สบพ. กรุงเทพ ฯ

 

 *****************************************