สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

          นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายนักบินพลเรือนกิตติมศักดิ์และมอบเกียรติบัตร และประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบิน และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร AP 105-111 และ HP 49 รวมทั้งสิ้น 185 คน โดยมีพลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว ประธานกรรมการ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) และพลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สบพ. พร้อมคณะผู้บริหาร สบพ. ให้การต้อนรับ และมีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติในพิธี ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

       โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ประดับเครื่องหมายนักบินพลเรือนกิตติมศักดิ์และมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำสนับสนุน และทำคุณประโยชน์ให้แก่ สบพ. จำนวน 25 คน อาทิ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเกี่ยวข้องในฐานะที่ สบพ. เป็นสถาบันสมทบ ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม คณะกรรมการบริหาร สบพ. และนางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ด้านที่ราชพัสดุ เป็นต้น

           พร้อมกันนี้ในวันดังกล่าว ได้มีการจัดพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบินและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่อไปนี้

          – หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เครื่องบินรุ่นที่ 105-111 รวม 152 คน แบ่งเป็นทุนจากจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 42 คน ทุนจาก บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด จำนวน 16 คน ทุนกองบินตำรวจ จำนวน 4 คน ทุนจากบริษัท สายการบินนกเเอร์ จำกัด (มหาชน) 1 คน และทุนส่วนตัว จำนวน 89 คน

          – หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เฮลิคอปเตอร์ รุ่นที่ 49 รวม 7 คน แบ่งเป็นทุนจากกองบินตำรวจ จำนวน 3 คน ทุนจากกองทัพเรือ จำนวน 3 คน และทุนรัฐบาลไทยโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ตามแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย – ภูฏาน จำนวน 1 คน

          พร้อมกันนี้ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ศิษย์การบินดีเด่น และได้กล่าวแสดงความยินดีพร้อมให้โอวาทแก่นักบินผู้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อให้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ตลอดจนพัฒนาตนเองให้เป็นนักบินที่มีคุณภาพ มีวินัย และสำนึกถึงความปลอดภัยในการทำการบินเป็นสำคัญ ซึ่งนักบินใหม่ที่สำเร็จการศึกษาในวันนี้ จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคต่อไป

         สำหรับพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบิน เป็นพิธีอันทรงเกียรติที่ สบพ. จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเชิดชูเกียรติและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามารับการศึกษา ฝึกอบรมจนสำเร็จหลักสูตรการศึกษาตามมาตรฐานสากลโดยสามารถนำไปประกอบอาชีพอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติสืบไป

 

 

CATC Organized the Badge Presentation Ceremony for Honorary Civilian Pilot and Wing badge and certificate Presentation Ceremony to Student Pilot Graduates of AP 105-111 and HP 49.

 

           On Friday, January 18, 2019 at 10.00 hrs., at the Convention Hall, Rama Gardens Hotel, Vibhavadi-Rangsit Road, Mr. Arkom Termpittayapaisith, Minister of Transport presided over the badge presentation ceremony for honorary civilian pilot and presented wing badge and certificate to student pilot graduates of AP 105-111 and HP 49, a total of 185 people. He was welcomed by ACM. Padet Wongpinkaew, Chairman Board of Director of CATC, CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN and executives. Also present at the ceremony were high-level executives from relevant agencies to honor the ceremony.

          The Minister of Transport presented the honorary badge and certificates to honor 25 sponsors who brought benefit to CATC including Dr. Kobsak Phutrakul, Minister of the Prime Minister’s Office, Mr. Pailin Chuchottaworn, Deputy Minister of Transport, Associate Professor Dr. Virapong Phaesuwan, President of Suranaree University of Technology which is affiliated with CATC, Executives of relating agencies under the Ministry of Transport, CATC’s Board of Directors and Miss Amornrat Klumpop, Deputy Director-General of the Treasury Department on the State Property.

          The Ministry also presented wing badge and certificate to student pilot graduates of the following courses:

 

          – Commercial pilot license course-aeroplane class 115-111, a total of 152 people, 42 were sponsored by scholarships from Thai Airways, 16 by Thai Smile Airways, 4 by Police Aviation Division, 1 by Nok Air and 89 were self-sponsored.

          – Commercial pilot license course-helicoptor, class 49, a total of 7 people, 3 were sponsored by Police Aviation Division, 3 by Royal Thai Navy and 1 by the Thai Government, the Department of International Cooperation, Ministry of Foreign Affairs according to the Thai-Bhutan Development Cooperation Program.

          The Minister also presented honorary plaque and expressed congratulations to outstanding student pilots hoping that their knowledge and experience gained from the training would be useful in their actual work and that they could develop themselves to be quality pilots who have safety awareness. These new pilots would be important force of the country in driving the country to become a regional aviation hub.

          The wing ceremony is held annually by CATC to honor and demonstrate the potential of selected candidates who successfully complete training program according to international standards, which can be applied in their careers will benefit society and the nation.

 

 

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง