โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการการบิน สำหรับผู้บริหาร (Aviation Management for Executives Program) รุ่นที่ 4