สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

หลักสูตรการจัดการการบินสำหรับผู้บริหาร Aviation Management for Executives Program (AMEx)


 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร:

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบิน สถาบันการบินพลเรือน จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรดังกล่าวเพื่อผู้บริหารองค์กร

  • เพิ่มความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในและนอกวงการการบินอย่างรอบด้าน สัมผัสและแลกเปลี่ยนมุมมองและวิสัยทัศน์ผู้บริหารองค์กรระดับโลก ได้รับข้อมูลความรู้ปัจจุบัน นำไปสู่การเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรสอดคล้องภารกิจมุ่งสู่เป้าหมายหลักขององค์กรอย่างเต็มขีดความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย:

  • ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในอุตสาหกรรมการบินของประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศ
  • ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของประเทศ เช่น คมนาคม การศึกษา การท่องเที่ยว ฯลฯ

ค่าอบรม: 27,500 บาท ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่างและเครื่องดื่มช่วงเบรค, อาหารและเครื่องดื่มแบบ cocktail ในกิจกรรม Brainstorming

กำหนดการ: รุ่นที่ 4 วันที่ 21 – 25 พฤษภาคม 2561

สมัคร: ระบบ iTrain (http://itrain.catc.or.th) โปรดแนบ Resume (Qualification) ในขั้นตอนการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณา