สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

          พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร AIS Officer (AIS/GEN) รุ่นที่ 43 ซึ่งจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 5 เมษายน 2561 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งหมด 24 คน ซึ่งแบ่งเป็นทุนจาก บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 20 คน, ทุนจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จำนวน 2 คน และทุนจากประเทศภูฏาน จำนวน 2 คน เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

 

Certificate Presentation Ceremony of AIS Officer (AIS/GEN) Course, Class 43.

 

         On April 5, 2018, CATC, President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN presided over the certificate presentation ceremony of AIS Officer (AIS/GEN) Course, Class 43, held between February 12-April 5, 2018. The course was attended by 24 participants; 20 are sponsored by Aeronautical Radio of Thailand, 2 by Civil Aviation Authority of Thailand and 2 by Government of Bhutan.

 

 

***************************************