สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

 

     พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร AIS Officer รุ่นที่ 47 ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 8 เมษายน 2564 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 7 คน เป็นทุนจาก สำนักงานการบินพลเรือน เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

********************************