สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

            พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์  เนินทราย  ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE OFFICER (AIS OFFICER) รุ่นที่ 45 ซึ่งฝึกอบรมระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 19 เมษายน 2562 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 15 คน เป็นบุคลากรจาก บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 13 คน และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จำนวน 2 คน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 13 สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ

 

 

 

***********************************************