สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

          ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่แผนที่ในงานแถลงข่าวการบิน AIS Cartography (AIS/MAP) รุ่นที่ 31 ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 8 คน มาจากหลายหน่วยงานต้นสังกัด คือ Department of Civil Aviation of Lao (DCA) จำนวน 2 คน , Lao Air Traffic Management (LATM) จำนวน 4 คน และ CIT Lao Ltd. จำนวน 2 คน โดยได้รับทุนจาก CIT Lao Limited – ATM ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม อาคาร 13 สบพ. กรุงเทพฯ

 

CATC Presents Certificate for AIS Cartography Course.

 

 

             On December 8, 2017, CATC Vice President of Academic Affairs, Dr. Kanok Sarsitthithum, presided over the Certificate Presentation Ceremony for AIS Cartography (AIS/MAP) course, class 31 at building 13 auditorium, CATC. The course was attended by 8 participants, 2 from the Department of Civil Aviation of Lao (DCA), 4 from Lao Air Traffic Management (LATM) and 2 from CIT Lao Ltd. and sponsored by CIT Lao Ltd-ATM, France.

 

***************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง