สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

                             

 

      วันนี้ (วันที่ 14 มิถุนายน 2562)  เรืออากาศโท เกรียงศักดิ์ วิสิฐสิริ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร AIS Cartography รุ่นที่ 34 ซึ่งฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 14 มิถุนายน 2562 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 6 คน เป็นบุคลากรจาก กรมท่าอากาศยาน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สำนักงานการบินพลเรือนภูฏาน สำนักงานเลขาการบินพลเรือน ประเทศกัมพูชา และสำนักงานการบินพลเรือน ประเทศมาเลเซีย ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

CATC Holds Certificate Presentation Ceremony for AIS Cartography Course, Class 34.

 

          On June 14, 2019, Flg.Off. Kriengsak Wisitsiri, a qualified instructor, CATC, presided over the certificate presentation ceremony for AIS Cartography course, class 34 held between April 22 – June 14, 2019. The course was attended by 6 participants from the Department of Airports, Civil Aviation Authority of Thailand, Civil Aviation Authority of Bhutan, Secretariat of Civil Aviation, Cambodia and  Civil Aviation Authority of Malaysia.

 

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง